Αρχική σελίδα » Οργάνωση και Λειτουργία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

   

Συγκρότηση των θεσμικών οργάνων λειτουργίας του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), σύμφωνα με (α) τα αποτελέσματα των ετήσιων τακτικών αρχαιρεσιών του Συλλόγου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, (β) τα άρθρα 2α,β, 21.1γ, 26.1γ του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (γ) το άρθρ. 10 του Καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου (έγκρ. δυνάμει της 1569/1988 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), (δ) την από 30.08.2021 Προκήρυξη εκλογών., καθώς και (ε) τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Οι θητείες των θεσμικών οργάνων και των εκπροσώπων του ΣΜΕΚΘΕ παρατείνονται έως 31/08/2023 στο πλαίσιο της διαδικασίας αναπροσαρμογής του ν. 4957/2022 για τα ΑΕΙ.

     

1. Διοικητικό Συμβούλιο Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

 • Πρόεδρος:
  Αναστάσιος Μπάλκος
  ,
  Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6975693434, anastbalv[at]gmail[dot]com)
 • Αντιπρόεδρος:
  Ελένη Λιντζαροπούλου,
  Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6976754730, eleninektar[at]gmail[dot]com)
 • Γενικός Γραμματέας:
  Ηλίας Γεραρής
  , Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6947158510, hliasgeraris[at]gmail[dot]com)
 • Ταμίας:
  Θωμάς Γαρουφαλής
  , Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6945408308, tomajogaki[at]yahoo[dot]gr)
 • Ειδική Γραμματέας:
  Βαΐα Συκοπούλου
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"
  (6988023337, vsykopoulou[at]gmail[dot]com)
 • Μέλη:
  Ιωάννης Κρεζίας, Μ.Φ. Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου»
  (6978060367, johnkrezias[at]gmail[dot]com)

  Σπυρίδων Παναγόπουλος
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"
  (6907041490, spyrpan1[at]gmail[dot]com)

  Μαρία Γούλα
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"
  (6973353337, libertine15[at]gmail[dot]com)

  Χρυσούλα Μπαραμπούτη
  , Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6945027506, cbarabouti[at]acg[dot]edu)
 • Αναπληρωματικά Μέλη:
  Σωτήριος Νταρακλίτσας
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία"
  (6945700401, ntaraklitsas[at]yahoo[dot]gr)

  Γεώργιος Φούντζουλας
  , Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6948070742, fountzoulasgf[at]gmail[dot]com)

2. Συμβούλιο του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

(Συμβουλευτικό όργανο παρά τω Δοικητικώ Συμβουλίω, δυνάμει της 02/2021-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.)

 • Σταύρος Μουτάφης, Κοσμητεία Θεολογικής Σχολής, Δρ. Κανονικού Δικαίου Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6973097101, smoutafis[at]uoa[dot]gr)

  Δημήτριος Αλεξόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ., Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Θεολογίας,
  MSc. Social Anthropology, London School of Economics and Political Science
  (6946303954, dimitrios.alexpls[at]gmail[dot]com)

  Γεώργιος Παπατσίρος, Απ. Εκπαιδευτικός στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (Γραφείο Πρακτικής-Διδακτικής Άσκησης)
  (6977154086, g.papatsiros[at]hotmail[dot]com)

3. Μεταπτυχιακοί Εκπρόσωποι του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. στη Συνέλευση του Τμήματος και της Θεολογικής Σχολής

 • Εκπρόσωπος:
  Αναστάσιος Μπάλκος
  ,
  Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6975693434, anastbalv[at]gmail[dot]com) 
 • Αναπληρωτές:
  Ελένη Λιντζαροπούλου
  , Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6976754730, eleninektar[at]gmail[dot]com)

4. Μεταπτυχιακοί εκπρόσωποι στον Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αι. – Βιβλικών Σπουδών και Διαπολιτισμικού Βίου της Μεσογείου

 • Εκπρόσωπος:
  Βαΐα Συκοπούλου
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"
  (6988023337, vsykopoulou[at]gmail[dot]com)
 • Αναπληρωτές:
  Ηλίας Γεραρής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6947158510, hliasgeraris[at]gmail[dot]com)

  Μηνάς Τσερετόπουλος-Κασιμάτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6934436685, minaskt2[at]gmail[dot]com)

5. Μεταπτυχιακοί εκπρόσωποι στον Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

 • Εκπρόσωπος:
  Σπυρίδων Παναγόπουλος, Μ.Φ. Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"
  (6907041490, spyrpan1[at]gmail[dot]com)
 • Αναπληρωτές:
  Θωμάς Γαρουφαλής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6945408308, tomajogaki[at]yahoo[dot]gr)

  Γεώργιος Φούντζουλας
  , Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6948070742, fountzoulasgf[at]gmail[dot]com)

6. Μεταπτυχιακοί εκπρόσωποι στον Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

 • Εκπρόσωπος:
  Χρυσούλα Μπαραμπούτη
  , Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6945027506, cbarabouti[at]acg[dot]edu)
 • Αναπληρωτές:
  Ελένη Λιντζαροπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
  (6976754730, eleninektar[at]gmail[dot]com)

  Σωτήριος Νταρακλίτσας
  , Μ.Φ. Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία"
  (6945700401, ntaraklitsas[at]yahoo[dot]gr)