Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.07.2018

Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. και φοιτητικών εκπροσώπων στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. ακαδ. έτους 2018-19

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου και Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 19:00-21:00 στο Σπουδαστήριο 321 «Σάββας Αγουρίδης» της Θεολογικής Σχολής (Γ΄ όροφος)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) και των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος  2018-19, σύμφωνα με τα άρθρα 2α,β, 21.1γ, 26.1γ του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», το άρθρ. 10 του Καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου (έγκρ. δυνάμει της 1569/1988 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), καθώς και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

- Διαθέσιμες θέσεις εκλογής:

(α) Θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.
(Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Μέλη, Αναπληρωματικά Μέλη).

(β) Εκπρόσωπος στη Συνέλευση του Τμήματος, με τον Αναπληρωτή του.

(γ) Εκπρόσωπος στον Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών σπουδών και πολιτισμικού βίου της Μεσογείου, με τον Αναπληρωτή του.

(δ) Εκπρόσωπος στον Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως,

με τον Αναπληρωτή του .

(ε) Εκπρόσωπος στον Τομέα Θρησκειολογίας, με τον Αναπληρωτή του.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στο Σπουδαστήριο 321 «Σάββας Αγουρίδης» της Θεολογικής Σχολής (Γ΄ όροφος Κτηρίου Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

- Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου, ώρα  19:00-21:00 (αρχική ημερομηνία).

- ΔΕΥΤΕΡΑ 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00-21:00
(τελική ημερομηνία, για την περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την πρώτη εκλογική φάση).

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου soctheol.uoa.gr[at]gmail[dot]com , μαζί με αποστολή βιογραφικού, από Πέμπτη 26.07.18 έως και Πέμπτη 30.08.18. Η δήλωση  υποβολής υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/ .

- Δήλωση υποβολής υποψηφιότητας: https://goo.gl/FcmkXy .

Κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ή, εναλλακτικά, κάποιο επίσημο πιστοποιητικό της φοιτητικής τους ιδιότητας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο*

Ο Πρόεδρος

Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Καράμπελας

Μ.Φ. Κατεύθυνσης Χριστιανικής Αγωγής,
Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας

   

Ο Γενικός Γραμματέας

π. Σπυρίδων Κωνσταντής

 Μ.Φ. Κατεύθυνσης Χριστιανικής Λατρείας

* Το πρωτότυπο του εγγράφου τηρείται στη Γραμματεία του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.