Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.09.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Πανεπιστημιούπολη-Άνω Ιλίσια 157 84, Αθήνα, E-mail: su@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: postgraduates.soctheol.uoa.gr

Αθήνα, Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. ΣΜΕΚΘΕ: 09/2019-20


ΘΕΜΑ: Προκήρυξη αρχαιρεσιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. και φοιτητικών εκπροσώπων στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) και των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος  2020-21, σύμφωνα με (1) τα άρθρα 2α,β, 21.1γ, 26.1γ του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (2) το άρθρ. 10 του Καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου (έγκρ. δυνάμει της 1569/1988 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), (3) το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, καθώς και (4) τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

(1) Θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.
[Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Γραμματέας (Γενικός ή/και Ειδικός), Ταμίας, Μέλη (3), Αναπληρωματικά Μέλη(3+)].

(2) Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, με τον Αναπληρωτή του.

(3) Εκπρόσωπος στον Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου, με τον Αναπληρωτή του.

(4) Εκπρόσωπος στον Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως, με τον Αναπληρωτή του.

(5) Εκπρόσωπος στον Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας, με τον Αναπληρωτή του.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ώρα  13:00-19:00 εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αποσταλούν σχετικά.

- Για λόγους απαρτίας, η πρώτη φάση της διαδικασίας των αρχαιρεσιών θα διεξαχθεί Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 13:00-19:00, δια ζώσης στο Γραφείο 326 του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου su@soctheol.uoa.gr από Τρίτη 08.09.20 έως και Κυριακή 20.09.20. Η υποβολή υποψηφιότητας συντάσσεται ως υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Κυβέρνησης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Στο σημείο "δηλώνω ότι" συμπληρώνετε: "Υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του [......συμπληρώνετε κατάλληλα......] στις τακτικές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) και των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος  2020-21". Έπειτα κατεβάζετε τη δήλωση και τη στέλνετε μαζί με βιογραφικό σας στο ανωτέρω e-mail su@soctheol.uoa.gr.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Σετεμβρίου 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο*

Η Πρόεδρος

Χρυσάνθη Βαβέτση

Υπ. Διδάκτωρ Τομέα Χριστιανικής Λατρείας,
Αγωγής και Διαποιμάνσεως

 

Ο Γενικός Γραμματέας

π. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος

Μ.Φ. Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"

* Το πρωτότυπο του εγγράφου τηρείται στο Αρχείο του Συλλόγου.

- PDF