Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.07.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

3 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 13:00-19:00 στο Γραφείο 326 του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Πανεπιστημιούπολη-Άνω Ιλίσια 157 84, Αθήνα, E-mail: su@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: postgraduates.soctheol.uoa.gr

Αθήνα, Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ. ΣΜΕΚΘΕ: 09/2018-19


ΘΕΜΑ: Προκήρυξη αρχαιρεσιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. και φοιτητικών εκπροσώπων στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) και των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος  2019-20, σύμφωνα με (1) τα άρθρα 2α,β, 21.1γ, 26.1γ του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (2) το άρθρ. 10 του Καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου (έγκρ. δυνάμει της 1569/1988 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), (3) το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, καθώς και (4) τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

(1) Θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.
(Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γραμματέας (Γενικός ή/και Ειδικός), Ταμίας, Μέλη, Αναπληρωματικά Μέλη).

(2) Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, με τον Αναπληρωτή του.

(3) Εκπρόσωπος στον Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ'. αι., Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου, με τον Αναπληρωτή του.

(4) Εκπρόσωπος στον Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως, με τον Αναπληρωτή του.

(5) Εκπρόσωπος στον Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας, με τον Αναπληρωτή του.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στο ΓΡΑΦΕΙΟ 326 του Συλλόγου στη Θεολογικής Σχολή Αθηνών (Γ΄ όροφος Κτηρίου Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

- 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα  13:00-19:00.
- Για λόγους απαρτίας, η πρώτη φάση της διαδικασίας των αρχαιρεσιών θα διεξαχθεί Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 13:00-19:00.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου su@soctheol.uoa.gr, μαζί με αποστολή βιογραφικού, από Τετάρτη 10.07.19 έως και Τρίτη 30.07.19.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019.

Κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, οι φοιτητές/τήτριες με δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ή, εναλλακτικά, κάποιο επίσημο πιστοποιητικό της φοιτητικής τους ιδιότητας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο*

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Μπάλκος

Μ.Φ. Κατεύθυνσης

Θρησκειολογίας

Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία»

 

Ο Γενικός Γραμματέας

π. Σπυρίδων Κωνσταντής

Μ.Φ. Κατεύθυνσης

Χριστιανικής Λατρείας

Π.Μ.Σ. «Θεολογία και Κοινωνία»

* Το πρωτότυπο του εγγράφου τηρείται στο Αρχείο του Συλλόγου.

- PDF