Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.03.2020

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έκτακτη ανακοίνωση

Ακολουθεί το με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/09.03.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας».

Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%96%CE%A8465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9E7%CE%97?inline=true

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.